Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης: “Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε.Ευρυτανίας”

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης: “Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε.Ευρυτανίας”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,πληροφορίες: Ε. Σανούλη,τηλ.φαξ: 2237350726, email: e.sanouli@pste.gov.gr

Διακήρυξη κημδησ

Περίληψη διαυγεια

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Στατικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/05/2024
Ημ/νία λήξης: 10/06/2024
ΑΔΑ: 65ΚΑ7ΛΗ-Τ2Ο
Αρ. Πρωτ.: 114741