110539/21-05-2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Προμήθειας και Υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους οδοντωτών τροχών κίνησης για το αναβατόριο του ΑΝΕΜΟΥ 1 του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου»

110539/21-05-2024 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Προμήθειας και Υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους οδοντωτών τροχών κίνησης για το αναβατόριο του ΑΝΕΜΟΥ 1 του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

110538περιληψη προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους οδοντωτών τροχών

110539διακηρυξη προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους οδοντωτών τροχών

eees

μελετες

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 78.864,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού, Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 21/05/2024
Ημ/νία λήξης: 07/06/2024
ΑΔΑ: 24PROC014785121 ΨΖΓ37ΛΗ-ΩΦ6
Αρ. Πρωτ.: 110539 , 110538 /21-05-2024