05/2024 Πρόσκληση (Κατηγοριών Α&Β) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 651.548,30€ με Φ.Π.Α και Δικ. Προαίρεσης 25%

05/2024 Πρόσκληση (Κατηγοριών Α&Β) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 651.548,30€ με Φ.Π.Α και Δικ. Προαίρεσης 25%.

Πληροφορίες:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού/Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.
Λ.Χαϊνά 93. Χαλκίδα. Κων/νος Παλιαρούτης, Αντωνία Παύλοβιτς, Τηλ 2221353710-706.

05_2024 πρόσκληση (αδαμ)

1.υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς νεο

1.υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 651.548.30€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 18/04/2024
Ημ/νία λήξης: 28/04/2024
ΑΔΑ: 24PROC014614871 2024-04-17 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 85320/17-04-2024