06/2024 Πρόσκληση (Κατηγοριών Γ&Δ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 306.133,68 με Φ.Π.Α και Δικ. Προαίρεσης 25%

06/2024 Πρόσκληση (Κατηγοριών Γ&Δ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 306.133,68€ με Φ.Π.Α και Δικ. Προαίρεσης 25%.

Πληροφορίες:

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού/Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.
Λ.Χαϊνά 93. Χαλκίδα. Κων/νος Παλιαρούτης, Αντωνία Παύλοβιτς, Τηλ 2221353710-706.

06_2024 πρόσκληση (αδαμ)

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς νεο

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 306.133.68€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 18/04/2024
Ημ/νία λήξης: 28/04/2024
ΑΔΑ: 24PROC014621949 2024-04-18 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 86300/18-04-2024