ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «για την Υποστήριξη και Λειτουργία του Κέντρου Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας» συνολικού προϋπολογισμού 36.385,17€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης

Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί, σε έντυπη μορφή: α) ταχυδρομικά επί αποδείξει,
β) αυτοπροσώπως με κατάθεση κλειστού φακέλου, στην Διεύθυνση ΠΕ Ευρυτανίας, Γραφείο
Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε., Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 , έως και την Παρασκευή 19/04/2024 και ώρα 14:00.
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΠΕ 2024 ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 36.385,17€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 28/03/2024
Ημ/νία λήξης: 19/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 90/28-03-2024