5η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών για τα άγονα δρομολόγια & για το νεο δρομ. [54] για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 των δημόσιων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 89854.57
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 19/03/2024
Ημ/νία λήξης: 29/03/2024
ΑΔΑ: 24PROC014433557
Αρ. Πρωτ.: 59962/19-03-2024