54808/11-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για τη παροχή υπηρεσιών τροποποίησης έξι (6) υφιστάμενων προθηκών και την κατασκευή τριών (3) προθηκών προβολής εκθεμάτων για την αναβάθμιση της εν λειτουργία έκθεσης του ΚΙΠΕ

54808/11-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «γγια τη παροχή υπηρεσιών τροποποίησης έξι (6) υφιστάμενων προθηκών και την κατασκευή τριών (3) προθηκών προβολής εκθεμάτων για την αναβάθμιση της εν λειτουργία έκθεσης του ΚΙΠΕ

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

54808προσκληση για προθηκεσ-2-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑ:

ΑΙΘ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΤΟΨΗ

ΑΙΘ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΟΨΗ2

ΑΙΘ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΟΨΗ Α

ΑΙΘ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΟΨΗ Β

ΣΧΕΔΙΟ 4α

ΣΧΕΔΙΟ 4β

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 11160,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 11/03/2024
Ημ/νία λήξης: 22/03/2024
ΑΔΑ: 24PROC014398215
Αρ. Πρωτ.: 54808/11-03-2024