Διαμόρφωση αύλειου χώρου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.Φωκίδας (Διοικητήριο)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 250000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα, Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 29/02/2024
Ημ/νία λήξης: 18/03/2024
ΑΔΑ: Ψ7Χ17ΛΗ-ΩΩΠ
Αρ. Πρωτ.: 45103