ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 270000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 01/03/2024
Ημ/νία λήξης: 19/03/2024
ΑΔΑ: 96ΘΦ7ΛΗ-ΨΙΟ
Αρ. Πρωτ.: 46643