Διαγράμμιση στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 290000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/03/2024
Ημ/νία λήξης: 18/03/2024
ΑΔΑ: 6ΩΑ87ΛΗ-ΠΣΥ