267736/13-12-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Ευρυτανίας 2023-2024»

267736/13-12-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Ευρυτανίας 2023-2024»

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr

267741περιληψη τακτικη συντηρηση οχηματων

267736διακηρυξη τακτικη συντηρηση _οχηματων 2023_2024 πε ευρυτανιασ

παραρτημα ιιι

eees13122023

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 235621,20€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 13/12/2023
Ημ/νία λήξης: 29/12/2023
ΑΔΑ: 68ΩΣ7ΛΗ-ΔΨ0,23PROC013951109