Περίληψη Διακήρυξης έργου: Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2022 & 2023

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 620000
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/11/2023
Ημ/νία λήξης: 05/12/2023
ΑΔΑ: ΨΕΤΧ7ΛΗ-ΗΝΔ
Αρ. Πρωτ.: 243425
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email