Αποκατάσταση οδικών αξόνων λόγω βυθισμάτων καταστρώματος οδών και επισκευή τεχνικών έργων

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 166900
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 27/09/2023
Ημ/νία λήξης: 06/11/2023
ΑΔΑ: ΨΑΕΚ7ΛΗ-Ο00
Αρ. Πρωτ.: 198904