09636/25-05-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης προμηθειών με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

09636/25-05-2023 Δ Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης προμηθειών με τίτλο:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ε.Σανούλη, τηλ 2237350726

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

109363_1διακηρυξη δομικων υλικων πε ευρυτανιασ

109639περιληψη-3

ΕΕΕΣ260523

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 99733,2
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 26/05/2023
Ημ/νία λήξης: 15/06/2023
ΑΔΑ: 23PROC012755159, ΨΑΩΦ7ΛΗ-Δ0Φ