Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 193033,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 19/05/2023
Ημ/νία λήξης: 12/06/2023
ΑΔΑ: ΨΞ4Π7ΛΗ-ΒΒ4
Αρ. Πρωτ.: 102189