81157/2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ 2) ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023

81157/2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίωνγια την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με
τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ 2) ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

eees 250423

81157διακηρυξη τακτικη συντηρηση _ομαδα 2_αγονοσ_ οχηματων 2022_2023 πε ευρυτανιασ

82590περιληψη τακτικη συντηρηση οχηματων (ομαδα2_αγονοσ)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 48347,60€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2023
Ημ/νία λήξης: 08/05/2023
ΑΔΑ: 23PROC012531599
Αρ. Πρωτ.: 81157/2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email