Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών οδικού δικτύου Δ.Δ. Αγράφων προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ24%.

Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών οδικού δικτύου Δ.Δ. Αγράφων προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ24%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ.ΓΙΟΡΔΑΜΗ, ΤΗΛ. 2237352448

Προυπολογισμός

3_τεχνικη περιγραφη βραγγιανα ακριβές αντίγραφο

17. προκηρυξη αδαμ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 600000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 28/03/2023
Ημ/νία λήξης: 09/05/2023
ΑΔΑ: ΩΧΛ07ΛΗ-ΒΗΔ
Αρ. Πρωτ.: 62320/28-3-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email