Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας

Συνοπτικός  διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια Άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από  την  υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και με προϋπολογισμό 59.274,20€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.

Τηλ.22213-53710, 22213-53743, 22213-53706 και 22213-53711

Πληρο(κ. Γιαννουλάκου  – κ. Γαβρίλη  – κ. Ανδρίτσου  – κος Παπακυριακού).

49893-485-DIAKIRIKSI_PROMITHEIA_ALATOS_2017.pdf
49893-485-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_ALATOS_2017.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73500,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: ΨΘΧΛ7ΛΗ-ΨΒ8
Αρ. Πρωτ.: 48514/1247
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 49893/485/13-3-2017