Συγκοινωνιακά έργα στην Παραλιακή οδό 28ης Οκτωβρίου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 78120,00 €
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/03/2023
Ημ/νία λήξης: 13/04/2023
ΑΔΑ: 9Η8Μ7ΛΗ-0ΙΤ
Αρ. Πρωτ.: 51267