Αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της Κίρρας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 46000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Κτίρια, Τοπογραφικά, Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 03/04/2023
Ημ/νία λήξης: 24/04/2023
ΑΔΑ: Ω8ΖΤ7ΛΗ-ΠΣΡ
Αρ. Πρωτ.: 63385
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email