Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων για την βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας»

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 119040,20€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 02/03/2023
Ημ/νία λήξης: 27/03/2023
ΑΔΑ: 6ΥΦΥ7ΛΗ-Η4Θ
Αρ. Πρωτ.: 32525
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email