Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στο χείμαρρο Σκίτσα και στο χείμαρρο Πλείστο

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 241000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/02/2023
Ημ/νία λήξης: 20/03/2023
ΑΔΑ: ΨΦΒ17ΛΗ-Ι5Τ