290546/27-12-2022Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο:: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023»

290546/27-12-2022Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο:: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr

290546 Διακηρυξη τακτικη συντηρηση οχηματων 2022_2023 πε ευρυτανιασ(1)

1.290573Περιληψη τακτικη συντηρηση οχηματων-1(1)

eees

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 222075,13€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 27/12/2022
Ημ/νία λήξης: 02/02/2023
ΑΔΑ: Ψ80Τ7ΛΗ-1ΙΠ, 22PROC011901822,
Αρ. Πρωτ.: 290546/27-12-2022,290573/27-12-2022