ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ OKTΩ (8) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλ.: 2261350290                
FAX: 2261350265                        
Πληρ.:  Δέσποινα Μακρή
Email: dmakri@viotia .gr

YYY_6YY17YY-YY9.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10653,83
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 23/02/2017
Ημ/νία λήξης: 03/03/2017
ΑΔΑ: 6ΗΙ17ΛΗ-ΓΒ9
Αρ. Πρωτ.: 38589/805
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 38895/385