Καθαρισμοί άρση προσχώσεων και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων περιοχής Δ.Ε. Τολοφώνας και Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5900000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 16/11/2022
Ημ/νία λήξης: 13/12/2022
ΑΔΑ: 9ΕΡ27ΛΗ-Ε0Θ
Αρ. Πρωτ.: 259315
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 263712