211921/3658/19-09-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων»

211921/3658/19-09-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου

στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

3657 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Δ.ΑΓΡΑΦΩΝ

3658 ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

eees

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 153264,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 19/09/2022
Ημ/νία λήξης: 04/10/2022
ΑΔΑ: 22PROC011263396.938Α7ΛΗ-Ψ36
Αρ. Πρωτ.: 211921/3658/19-09-2022,211920/3657/19-09-2022