211918/3656/19-09-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων) για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου»

211918/3656/19-09-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων) για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας ,Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι

Πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου

στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr

3655 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Δ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

3656 ΟΙΚΟΘΕΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

eees

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 183024,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 19/09/2022
Ημ/νία λήξης: 04/10/2022
ΑΔΑ: 22PROC011262909.61937ΛΗ-ΘΓΓ
Αρ. Πρωτ.: 211918/3656,211917/3655