209808/3631/15-09-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022”

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

3631 ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2022 ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

6ΤΚΦ7ΛΗ-ΗΟΥ

ENOTICES_n00as5x7 (external)-2022-142578-NF02-EL με ΑΔΑΜ

eees

3988 ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΑ _ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

4010 ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (002)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 62967,2
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ελαστικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/09/2022
Ημ/νία λήξης: 17/10/2022
ΑΔΑ: 22PROC011248960.6ΤΚΦ7ΛΗ-ΗΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 209808/3631
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 209997/2106
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email