Πρόσκληση Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για Σύναψη Σύμβασης με την διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 118 παρ. 1 – εδ. α΄ του Ν.4412/2016) για την ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ

Πρόσκληση Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για Σύναψη Σύμβασης με την διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 118 παρ. 1εδ. α΄  του Ν.4412/2016) για την ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΧΩΡΑ Τ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας:  29.986,98 € (πλέον Φ.Π.Α .24%), ήτοι 37.183,86 € (με ΦΠΑ) και κωδικό CPV 71351000-3 « Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, ΤΗΛ. 2237352433

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΔΑΜ(1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 37183,86€
Τόπος: Ευρυτανία
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωτεχνικά, Γεωλογικά
Ημ/νία έκδοσης: 08/09/2022
Ημ/νία λήξης: 16/09/2022
ΑΔΑ: 22PROC011207342
Αρ. Πρωτ.: 203268/2376