Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή Κουβά Φορτωτή του μηχανήματος ΜΕ 123055 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας

Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93

Ταχ. Κώδικας:  34100, Χαλκίδα

Πληροφορίες: Καρλατήρα Α.

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 8681,55
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 05/08/2022
Ημ/νία λήξης: 16/08/2022
Αρ. Πρωτ.: 181521/5359/05-08-2022
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 181890/1845
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email