Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για την παροχή εργασιών ελαιοχρωματισμοί σε χώρους του Διοικητηρίου της Π.Ε. Εύβοιας

Ταχ. Δνση       : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34 100, ΧΑΛΚΙΔΑ
Πληροφορίες  : Παλιαρούτης Κ.
Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53710
Εmail.             :paliaroutis.k@pste.gov.gr

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7812
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 22/07/2022
Ημ/νία λήξης: 29/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 169951/5073
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 170430/1734
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email