Π.Ε.Βοιωτίας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» για έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού 173.600,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 63721300-2-Υπηρεσίες Λειτουργίας Υδάτινων οδών)) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και κατακύρωση την χαμηλότερη τιμή

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

mail: dmakri@viotia .gr,Τηλ.: 2261350290    FAX: 2261350265                                                          

Πληροφορίες.:  Δέσποινα Μακρή

 

22521-194-DIAKIRIKSI.pdf
22521-194-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
22521-194-TEYD.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 173600,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 06/02/1970
Ημ/νία λήξης: 25/01/1970
ΑΔΑ: Ω0ΑΙ7ΛΗ-ΒΘΓ
Αρ. Πρωτ.: 19750/439/30-1-17
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 22521/194/02-02-2017
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email