Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου»

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου»

Τηλ.: 2261350252
FAX: 2261350239
Πληρ.:  ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
e-mail: skaramousketas@viotia.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC010753942

1.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_f(ακριβές)

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ καγκελα πυρρι(ακριβές)

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 120.000_00 (ακριβές)

5_ΕΣΥ (ακριβές)

6_Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___160622_signed

22PROC010752848 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΥΡΙ

espd-request_ΠΥΡΙ_signed

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 120000,00Ε
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 05/07/2022
Ημ/νία λήξης: 08/07/2022
ΑΔΑ: 6ΖΤΘ7ΛΗ-ΛΧΝ
Αρ. Πρωτ.: 2246/133400 14/06/2022