Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2021

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας 2021

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

1_ ΠΥ ΣΥΝΤ 1200-2022-ΑΑ

3_Τεχνική Περιγραφή ΣΥΝΤ 1200 —ΕΤΟΥΣ 2022-ΑΑ

8.2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛ +ΔΙΑΚΗΡ )– ΣΥΝΤ 1200 —ΕΤΟΥΣ 2022—ΜΕΤΑ–22PROC010728120

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1200000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 10/06/2022
Ημ/νία λήξης: 30/06/2022
ΑΔΑ: ΩΜΦ27ΛΗ-ΟΩΣ
Αρ. Πρωτ.: 131120/1366/10-6-2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email