Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Αναπλάσεις Τ.Κ. Άτταλης

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: Αναπλάσεις Τ.Κ. Άτταλης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών έργων ΠΕ Εύβοιας,

ΤΗΛ: 2221353831- 2221353818

Πληροφορίες: Νάνου Νικολέττα

1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ_signed

2.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ_signed

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ_signed

4.2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

5.2 ΣΑΥ ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___240522

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΤΤΑΛΗΣ file-10

espd-request-v2-Anaplaseis TK Attalis

ΑΤΤΑΛΗΣ espd-request-pdf

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 59000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 25/05/2022
Ημ/νία λήξης: 08/06/2022
ΑΔΑ: ΨΧΖΩ7ΛΗ-ΔΜ7
Αρ. Πρωτ.: 114959/3579
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email