Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος  Διαγ/μός  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρ/νίας των σχολ. ετών 2022-2025

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος  Διαγ/μός  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρ/νίας των σχολ. ετών 2022-2025

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Κτιριακό Συγκρότημα ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας,

πληροφορίες κα Νεκταρία Δροσίνη, τηλ 2237025200.

ΑΔΑΜ 111236-2043-22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛ ΔΙΑΓ ΜΕΤ ΜΑΘ 22-25

ΑΔΑ 111245-2044-22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛ ΔΙΑΓ ΜΕΤ ΜΑΘ 2022-2025

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2541972,13
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 20/05/2022
Ημ/νία λήξης: 19/06/2022
ΑΔΑ: 9ΣΥΘ7ΛΗ-0Ρ8
Αρ. Πρωτ.: 111236/2043/2022
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email